Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı

Temel İş Güvenliği Eğitimi

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde Çalışanlar İçin;

28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, tüm sektörlerde tehlike sınıfı farketmeksizin çalışan herkesin Temel İş Güvenliği Sertifikası alması zorunludur.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa tekrarlanır.

  Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde Çalışanların Temel İş Güvenliği Eğitimi: Hayatı Korumak İçin İlk Adım

  İş sağlığı ve güvenliği, herhangi bir işyerinde en önemli konulardan biridir. Ancak, bazı işyerleri, diğerlerine göre daha yüksek risklerle karşı karşıyadır. Kimyasal maddelerin yoğun şekilde kullanıldığı, tehlikeli makine ve ekipmanların bulunduğu ya da yüksek ısı ve basınç gibi faktörlerin söz konusu olduğu işyerleri, “çok tehlikeli sınıfta” yer alır. Bu tür işyerlerinde çalışanların iş güvenliği eğitimi alması, hayati öneme sahiptir.

  Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri ve Riskler

  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, çalışanlar için ciddi tehlikeler barındırır. Bu işyerlerinde iş kazaları sıklıkla meydana gelebilir ve bu kazaların sonuçları genellikle ciddi olabilir. Kimyasal maddelerin neden olduğu zehirlenmeler, yanıklar, patlamalar, yüksekten düşmeler ve benzeri durumlar, bu işyerlerinde karşılaşılabilecek tehlikelerden sadece birkaçıdır.

  Temel İş Güvenliği Eğitimi: Hayat Kurtaran Bilgiler

  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışanların temel iş güvenliği eğitimi alması, hayati önem taşır. Bu eğitim, çalışanları işyerindeki potansiyel tehlikeler konusunda bilinçlendirir ve bu tehlikelere karşı nasıl korunacaklarını öğretir. İşte bu eğitimde genellikle yer alan başlıca konular:

  28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, tüm sektörlerde tehlike sınıfı farketmeksizin çalışan herkesin Temel İş Güvenliği Sertifikası alması zorunludur.

  Temel İş Güvenliği Eğitimleri değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa tekrarlanır.

  İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

  Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

  Eğitim sonunda katılımcılara Eğitim Belgesi düzenlenir.

  EĞİTİM KONULARI

  1. Genel Konular

  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

  c) İşyeri temizliği ve düzeni,

  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

  2. Sağlık Konuları

  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  ç) İlkyardım,

  d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

  3. Teknik Konular

  a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

  b) Elle kaldırma ve taşıma,

  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

  d) Ekranlı araçlarla çalışma,

  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

  f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

  ı) Tahliye ve kurtarma,

  4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

  Eğitim Verebilecek Kişi ve Kuruluşlar (Madde 13)

  (1)  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

  a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,

  b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

  c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri,

  tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması kaydıyla verilir.

  (2) Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından da verilir:

  a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

  b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.

  c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.

  ç) Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.

  (3) İkinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile verebilirler. Eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması şartı aranır.

  Güvenlik Herkesin Hakkıdır

  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışanların temel iş güvenliği eğitimi alması, iş kazalarını önlemenin ve çalışanların sağlığını korumanın temelidir. Bu eğitim, çalışanların işyerindeki potansiyel tehlikeleri tanımalarına ve bu tehlikelere karşı nasıl korunacaklarını öğrenmelerine yardımcı olur. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, işverenlerin sorumluluğundadır ve bu sorumluluğun bir parçası olarak, işyerindeki herkesin iş güvenliği eğitimi alması hayati önem taşır.

  Sohbete Başla
  Merhaba 👋
  Size yardımcı olmak için hazırız.
  Sohbete Başla butonuna tıklayarak hemen iletişime geçebilirsiniz.