Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı

Temel İş Güvenliği Eğitimi

Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde Çalışanlar İçin;

28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, tüm sektörlerde tehlike sınıfı farketmeksizin çalışan herkesin Temel İş Güvenliği Sertifikası alması zorunludur.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa tekrarlanır.

  Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde Çalışanların Temel İş Güvenliği Eğitimi: Güvenliği Herkes İçin Öncelik Haline Getirme

  İş sağlığı ve güvenliği (İSG), her işyerinde en üst düzeyde önem taşıyan bir konudur. Ancak bazı işyerleri, diğerlerine kıyasla daha az risk altındadır ve az tehlikeli sınıfta yer alırlar. Bu tür işyerlerinde çalışanlar için iş güvenliği eğitimi almanın önemsiz olduğu yanılgısına düşmek kolay olabilir. Ancak gerçek şu ki, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışanlar da iş güvenliği eğitimi almaları gerekmektedir. İşte nedenleri ve bu eğitimin önemi:

  Neden Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde Çalışanlar da İş Güvenliği Eğitimi Almalıdır?

  1. Küçük Kazaların Önlenmesi: Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışanlar, büyük endişe yaratmayacak gibi görünen küçük kazaların önlenmesine yardımcı olmak için iş güvenliği prensiplerini bilmelidirler. Bu, iş yerindeki küçük sakatlıkların ve hasarların azaltılmasına katkı sağlar.
  2. Bilinçli Davranışların Teşviki: İş güvenliği eğitimi, çalışanların iş yerinde daha bilinçli davranmalarını teşvik eder. Tehlikeli durumları tanımak, riskleri belirlemek ve uygun önlemleri almak için gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı olur.
  3. Kültürel Değişim: İş güvenliği eğitimi, işyerinde bir güvenlik kültürünün oluşturulmasına yardımcı olur. Bu kültür, her çalışanın güvenliği için sorumluluk almasını teşvik eder ve iş yerinde güvenli davranışları norm haline getirir.
  4. Yasal Yükümlülükler: Yasal olarak, tüm işverenler çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek ve eğitmekle yükümlüdürler. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri bile bu yasal düzenlemelere uymak zorundadır.

  28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, tüm sektörlerde tehlike sınıfı farketmeksizin çalışan herkesin Temel İş Güvenliği Sertifikası alması zorunludur.

  Temel İş Güvenliği Eğitimleri değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa tekrarlanır.

  İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

  Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

  Eğitim sonunda katılımcılara Eğitim Belgesi düzenlenir.

  EĞİTİM KONULARI

  1. Genel Konular

  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

  c) İşyeri temizliği ve düzeni,

  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

  2. Sağlık Konuları

  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  ç) İlkyardım,

  d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

  3. Teknik Konular

  a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

  b) Elle kaldırma ve taşıma,

  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

  d) Ekranlı araçlarla çalışma,

  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

  f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

  ı) Tahliye ve kurtarma,

  4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

  Eğitim Verebilecek Kişi ve Kuruluşlar (Madde 13)

  (1)  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

  a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,

  b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

  c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri,

  tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması kaydıyla verilir.

  (2) Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından da verilir:

  a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

  b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.

  c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.

  ç) Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.

  (3) İkinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile verebilirler. Eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması şartı aranır.

  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışanların iş güvenliği eğitimi alması, çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak, küçük kazaları ve hasarları azaltmak ve iş güvenliği kültürünü güçlendirmek için önemli bir adımdır. İşverenlerin ve çalışanların iş güvenliği konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve iş güvenliği eğitimlerini düzenli olarak sağlamaları önemlidir. Güvenli bir işyeri, herkesin sorumluluğudur ve bu sorumluluğun farkında olmak, işyerindeki herkesin önceliği haline gelmelidir.

  Sohbete Başla
  Merhaba 👋
  Size yardımcı olmak için hazırız.
  Sohbete Başla butonuna tıklayarak hemen iletişime geçebilirsiniz.