Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı
0
0 yorumu

Temel İş Güvenliği Eğitimi (Tehlikeli)

Eğitim Sonu Onaylı Belge
  • Tanım
  • SSS

 

28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, tüm sektörlerde tehlike sınıfı farketmeksizin çalışan herkesin Temel İş Güvenliği Sertifikası alması zorunludur.

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERDEN DE TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI İSTENMEKTEDİR.

Temel İş Güvenliği Eğitimleri değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır: Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa tekrarlanır.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Eğitim sonunda katılımcılara Eğitim Belgesi düzenlenir.

EĞİTİM KONULARI

1. Genel Konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

2. Sağlık Konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım,

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

3. Teknik Konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma,

4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

Eğitim Verebilecek Kişi ve Kuruluşlar (Madde 13)

(1)  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri, tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması kaydıyla verilir.

(2) Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından da verilir:

a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.

c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.

ç) Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.

(3) İkinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile verebilirler. Eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması şartı aranır.

Temel İş Güvenliği Eğitimi nedir?
Temel İş Güvenliği Eğitimi, işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirilmesini amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitimde, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, iş güvenliği kurallarına uyum sağlamak ve çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için gerekli bilgiler verilir.
Temel İş Güvenliği Eğitimi zorunlu mudur?
Evet, Türkiye'de çalışanların temel iş güvenliği eğitimini alması zorunludur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, belirli risk gruplarına göre sınıflandırılan işyerlerinde çalışanların temel iş güvenliği eğitimini alması gerekmektedir.
Temel İş Güvenliği Eğitimini kimler almalıdır?
Temel İş Güvenliği Eğitimini, işyerlerinde çalışan tüm personel, işverenler, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve diğer ilgili kişiler almalıdır. Bu eğitim, işyerindeki herkesin güvenliği ve sağlığı için önemlidir. Ayrıca işyerlerinde staj yapacak öğrencilerinde Temel İş Güvenliği Sertifikası alması gerekmektedir.
Temel İş Güvenliği Eğitimi sonunda sertifika veriliyor mu?
Evet. Eğitim sonunda kaşeli imzalı sertifikanız tarafınıza dijital formatta gönderilecektir.
Temel İş Güvenliği Eğitiminin geçerlilik süresi nedir?
İşyerinin tehlike sınıfına göre değişiklik göstermektedir. Az Tehlikeli Sınıfta 3 yılda 1, Tehlikeli Sınıfta 2 yılda 1, Çok Tehlikeli Sınıfta yılda 1 defa yenilenmesi gerekir.
Bu sertifika stajyerler içinde geçerlimidir?
Evet. Temel İş Güvenliği Sertifikası tüm işyerlerinde çalışanların alması zorunlu bir belgedir. İşletmeler bu sertifika olmadan çalışana işbaşı yaptıramaz. Stajyerlerde tam olarak çalışan statüsünde olmasa da işyerinde faaliyette bulunacakları için bu belgeyi almaları gerekmektedir.
Sohbete Başla
Merhaba 👋
Size yardımcı olmak için hazırız.
Sohbete Başla butonuna tıklayarak hemen iletişime geçebilirsiniz.